رشته های(Strings)

نوع رشته برای ذخیره دنباله ای از کاراکترها (متن) استفاده می شود.
این یک نوع داخلی نیست، اما در ابتدایی ترین کاربرد خود مانند یک نوع رفتار می کند. مقادیر رشته باید با دو گیومه احاطه شوند:
مثالstring greeting = "Hello";
cout << greeting;


برای استفاده از رشته ها، باید یک فایل هدر اضافی در منبع قرار دهید
کد، کتابخانه <string>:مثال// Include the string library
#include <string>

// Create a string variable
string greeting = "Hello";


// Output string value
cout << greeting;

در فصل رشته‌های C++ ما درباره رشته‌ها بیشتر خواهید آموخت.تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


نوع داده صحیح را برای متغیرهای زیر اضافه کنید:
myNum = 9;
myDoubleNum = 8.99;
myLetter = 'A';
myBool = false;
myText = "سلام دنیا";

شروع تمرین