اپراتورهای C++(C++ Operators)عملگرها برای انجام عملیات روی متغیرها و مقادیر استفاده می‌شوند.


در مثال زیر از عبارت استفاده می کنیم
+ اپراتور برای جمع کردن دو مقدار:مثالint x = 100 + 50;
اگرچه عملگر + اغلب برای جمع کردن دو مقدار استفاده می‌شود، مانند مثال بالا، می‌توان از آن برای جمع کردن یک متغیر و یک مقدار نیز استفاده کرد. یا یک متغیر و یک متغیر دیگر:مثالint sum1 = 100 + 50;       
// 150 (100 + 50)

int sum2 = sum1 + 250;      // 400 (150 + 250)

int sum3 = sum2 + sum2;     // 800 (400 + 400)
C++ عملگرها را به گروه‌های زیر تقسیم می‌کند:  • عملگرهای حسابی

  • اپراتورهای تخصیص

  • اپراتورهای مقایسه

  • عملگرهای منطقی

  • اپراتورهای بیتی