C++ Assignment Operators(C++ Assignment Operators)

عملگرهای انتساب برای تخصیص مقادیر به متغیرها استفاده می‌شوند.


در مثال زیر، از عملگر انتساب استفاده می‌کنیم (=)
برای اختصاص مقدار 10 به متغیری به نام x:مثالint x = 10;عملگر تخصیص افزودن (+=) یک مقدار به متغیر اضافه می کند:مثالint x = 10;
x += 5;لیستی از همه عملگرهای تخصیص:

اپراتورمثالهمانندامتحان کنید
=x = 5x = 5امتحان کنید»
+=x += 3x = x + 3امتحان کنید»
-=x -= 3x = x - 3امتحان کنید»
*=x *= 3x = x * 3امتحان کنید»
/=x /= 3x = x / 3امتحان کنید»
%=x %= 3x = x % 3امتحان کنید»
&=x &= 3x = x & 3امتحان کنید»
|=x |= 3x = x | 3امتحان کنید»
^=x ^= 3x = x ^ 3امتحان کنید»
>>=x >>= 3x = x >> 3امتحان کنید»
<<=x <<= 3x = x << 3امتحان کنید»