اپراتورهای مقایسه C++(C++ Comparison Operators)

از عملگرهای مقایسه برای مقایسه دو مقدار استفاده می‌شود.


نکته: مقدار بازگشتی یا درست (1) یا نادرست (0) است. در فصل بعدی درباره آنها و نحوه استفاده از آنها بیشتر خواهید آموخت.اپراتورناممثالامتحان کنید
==برابرx == yامتحان کنید»
!=مساوی نیستx != yامتحان کنید»
>بیشتر ازx > yامتحان کنید»
<کمتر ازx < yامتحان کنید»
>=بزرگتر یا مساویx >= yامتحان کنید»
<=کمتر یا مساویx <= yامتحان کنید»