عملگرهای منطقی C++(C++ Logical Operators)

عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها یا
مقادیر:
اپراتورنامتوضیحمثالامتحان کنید
&& منطقی ودر صورت درست بودن هر دو عبارت true را برمی گرداندx < 5 &&  x < 10امتحان کنید»
|| منطقی یااگر یکی از عبارات درست باشد، true را برمی گرداندx < 5 || x < 4امتحان کنید»
!منطقی نیستنتیجه را معکوس کنید، اگر نتیجه درست باشد، false را برمی گرداند!(x < 5 &&x < 10)امتحان کنید»


تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


10 را با 5 ضرب کنید و نتیجه را چاپ کنید.
cout << 10 5;

شروع تمرین