رشته های C++(C++ Strings)رشته ها برای ذخیره متن استفاده می شوند.


یک متغیر رشته شامل مجموعه‌ای از کاراکترهای احاطه‌شده با دو نقل قول است:مثال


Create a variable of type string and assign it a value:string greeting = "Hello";


برای استفاده از رشته ها، باید یک فایل هدر اضافی در منبع قرار دهید
کد، کتابخانه <string>:مثال// Include the string library
#include <string>

// Create a string variable
string greeting = "Hello";