الحاق رشته(String Concatenation)

عملگر + می‌تواند بین رشته‌ها برای اضافه کردن آنها به یکدیگر برای ایجاد یک جدید استفاده شود.
رشته به این الحاق:

می گویند

مثالstring firstName = "John ";
string lastName = "Doe";
string fullName =
firstName + lastName;
cout << fullName;توجه داشته باشید که برای ایجاد فاصله بین John و Doe در خروجی، یک فاصله بعد از firstName اضافه کردیم.