طول رشته(String Length)

یک رشته در C++ در واقع یک شی است که حاوی توابعی است که می تواند عملیات خاصی را روی رشته ها انجام دهد. برای مثال، طول یک رشته را می توان با length() پیدا کرد.
تابع:مثالstring txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
cout << "The length of the txt
string is: " << txt.length();