دسترسی به رشته ها(Access Strings)

می توانید با مراجعه به شماره فهرست به کاراکترهای یک رشته دسترسی داشته باشید.
داخل پرانتز [].


این مثال نخستین نویسه را در آن چاپ می‌کند
myString:
مثالstring
myString = "Hello";
cout << myString[0];
// Outputs H


توجه: فهرست‌های رشته‌ای با 0 شروع می‌شوند: [0] اولین کاراکتر است. [1] دوم است
شخصیت و غیره.
این مثال نویسه دوم را در آن چاپ می‌کند
myString:
مثالstring
myString = "Hello";
cout << myString[1];
// Outputs e