تغییر کاراکترهای رشته(Change String Characters)

برای تغییر مقدار یک کاراکتر خاص در یک رشته، به نمایه مراجعه کنید
شماره، و از نقل قول های تک استفاده کنید:
مثالstring
myString = "Hello";
myString[0] = 'J';
cout << myString;
//
Outputs Jello instead of Hello