رشته های ورودی کاربر(User Input Strings)

امکان استفاده از عملگر استخراج >> در cin< /code> برای نمایش رشته وارد شده توسط کاربر:مثالstring firstName;
cout << "Type your first name: ";
cin >>
firstName;
// get user input from the keyboard
cout << "Your name is: " <<
firstName;

// Type your first name: John
// Your name is: John
اما، cin یک فاصله (فاصله سفید، برگه‌ها و غیره) را به عنوان پایانه در نظر می‌گیرد.
کاراکتر، به این معنی که فقط می تواند یک کلمه را نمایش دهد (حتی اگر تایپ کنید
کلمات زیادی):مثالstring fullName;
cout << "Type your full name: ";
cin >>
fullName;
cout << "Your name is: " <<
fullName;

// Type your full name: John Doe
// Your name is: John
از مثال بالا، انتظار دارید که برنامه "John Doe" را چاپ کند، اما فقط "John" را چاپ می کند.

به همین دلیل، هنگام کار با رشته ها، اغلب از getline()
عملکرد خواندن یک خط متن cin را به عنوان اولین پارامتر و رشته را می گیرد.
متغیر به عنوان دوم:مثالstring fullName;
cout << "Type your full name: ";

getline (cin, fullName);
cout << "Your name is: " <<
fullName;

// Type your full name: John Doe
// Your name is: John Doe