اضافه کردن اعداد و رشته ها(Adding Numbers and Strings)


هشدار!


C++ از عملگر + هم برای جمع و هم برای الحاق استفاده می‌کند.


اعداد اضافه شده است. رشته ها به هم پیوسته اند.اگر دو عدد اضافه کنید، نتیجه یک عدد خواهد بود:مثالint x = 10;

int y = 20;

int z = x + y;      // z will be 30 (an integer)
اگر دو رشته اضافه کنید، نتیجه یک الحاق رشته خواهد بود:مثالstring x = "10";

string y = "20";

string z = x + y;   // z will be 1020 (a string)
اگر بخواهید عددی را به یک رشته اضافه کنید، خطایی رخ می دهد:مثالstring x = "10";

int y = 20;

string z = x + y;