حذف فضای نام(Omitting Namespace)

ممکن است برخی از برنامه های C++ را ببینید که بدون کتابخانه فضای نام استاندارد اجرا می شوند. خط using namespace std را می توان حذف کرد و با کلمه کلیدی std جایگزین کرد،
به دنبال آن عملگر ::
برای اشیاء رشتهcout):
مثال#include <iostream>
#include <string>

int main() {
 
std::string greeting = "Hello";
  std::cout
<< greeting;
  return 0;
}
این به شما بستگی دارد که آیا می‌خواهید کتابخانه فضای نام استاندارد را لحاظ کنید یا نه.تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


قسمت از دست رفته را پر کنید تا یک متغیر تغییر از نوع رشته ایجاد کنید و مقدار را به آن اختصاص دهید. code class="direction-ltr w4-codespan">سلام.
= ;

شروع تمرین