C++ ریاضی(C++ Math)


C++ دارای توابع زیادی است که به شما امکان می دهد کارهای ریاضی را روی اعداد انجام دهید.