حداکثر و حداقل(Max and min)

از تابع max(x,y) می توان استفاده کرد برای پیدا کردن بالاترین مقدار x و
y:مثالcout << max(5, 10);

و تابع min(x,y) می تواند برای یافتن کمترین مقدار استفاده شود
x
و y:مثالcout << min(5, 10);