سایر توابع ریاضی(Other Math Functions)

لیستی از دیگر توابع محبوب ریاضی (از کتابخانه <cmath>) را می توان در جدول زیر یافت:< /p>
را برمی‌گرداندرا برمی‌گرداندرا برمی‌گرداند


عملکرد توضیح
abs(x) مقدار مطلق x را برمی‌گرداند
acos(x) آرکوزین x را به رادیان برمی‌گرداند
asin(x) آرکسین x را به رادیان برمی‌گرداند
atan(x) مقطع x را به رادیان برمی‌گرداند
cbrt(x) ریشه مکعب x را برمی‌گرداند
سقف(x) مقدار x گرد شده را به نزدیکترین عدد صحیح آن برمی گرداند
cos(x) کسینوس x را به رادیان برمی‌گرداند
cosh(x) کسینوس هذلولی x را به رادیان برمی‌گرداند
exp(x) مقدار Ex
expm1(x) ex -1
fabs(x) مقدار مطلق x شناور را برمی‌گرداند
fdim(x، y) تفاوت مثبت بین x و y را برمی‌گرداند
طبقه(x) مقدار x گرد شده را به نزدیکترین عدد صحیح آن به پایین برمی گرداند
hypot(x, y) sqrt(x2 +y2) را بدون سرریز یا زیر جریان متوسط ​​برمی‌گرداند
fma(x، y، z) x*y+z را بدون از دست دادن دقت برمی‌گرداند
fmax(x، y) بالاترین مقدار x و y شناور را برمی‌گرداند
fmin(x، y) کمترین مقدار x و y شناور را برمی‌گرداند
fmod(x، y) باقیمانده ممیز شناور x/y
pow(x، y) مقدار x را به توان y برمی گرداند
sin(x) سینوس x را برمی‌گرداند (x بر حسب رادیان است)
sinh(x) سینوس هذلولی یک مقدار دو برابر را برمی‌گرداند
tan(x) مماس یک زاویه را برمی‌گرداند
tanh(x) مماس هذلولی یک مقدار دو برابر را برمی‌گرداند

تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


از تابع صحیح برای چاپ بالاترین مقدار x و y استفاده کنید.
int x = 5;
int y = 10;
cout << (x, y);

شروع تمرین