C++ Booleans(C++ Booleans)


اغلب در برنامه نویسی به یک نوع داده نیاز دارید که فقط یکی از دو مقدار را داشته باشد، مانند:  • بله / خیر

  • روشن / خاموش

  • درست / نادرست


برای این، C++ دارای یک نوع داده bool است که می تواند مقادیر true را بگیرد.
(1) یا نادرست (0).