ارزش های بولی(Boolean Values)

یک متغیر بولی با کلمه کلیدی bool اعلان می شود و فقط می تواند مقادیر را بگیرد. درست یا نادرست:مثالbool isCodingFun = true;
bool isFishTasty = false;
cout << isCodingFun; 
// Outputs 1 (true)
cout << isFishTasty;  // Outputs 0 (false)از مثال بالا، می‌توانید بخوانید که یک مقدار true 1 و false 0 را برمی‌گرداند.


با این حال، بازگرداندن مقادیر بولی از عبارات بولی رایج تر است
(به زیر مراجعه کنید).