بیان بولی(Boolean Expression)

یک عبارت بولی یک عبارت C++ است که مقدار بولی را برمی‌گرداند: 1 (true) یا 0 (نادرست).


می توانید از یک عملگر مقایسه، مانند عملگر بیشتر از (>) استفاده کنید تا بفهمید که آیا یک عبارت (یا متغیر) درست است:مثالint x = 10;
int y = 9;
cout << (x > y); // returns 1 (true), because 10 is higher than 9یا حتی ساده تر:مثالcout << (10 > 9); // returns 1 (true), because 10 is higher than 9در مثال‌های زیر، از عملگر برابر با (==) برای ارزیابی یک عبارت استفاده می‌کنیم:مثالint x = 10;
cout << (x == 10);  // returns 1 (true), because the value
of x is equal to 10

مثالcout << (10 == 15);  // returns
0 (false), because 10 is not equal to 15
Booleans اساس همه مقایسه‌ها و شرایط C++ هستند.


در فصل بعدی درباره شرایط (اگر...دیگر) بیشتر خواهید آموخت.تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


قطعات از دست رفته را پر کنید تا مقادیر 1 (برای true) و 0 (برای false) چاپ شوند. ):
isCodingFun = true;
isFishTasty = false;
cout << ;
cout << ;

شروع تمرین