بیانیه if(The if Statement)

از عبارت if برای تعیین بلوک استفاده کنید
اگر یک شرط true باشد، کد C++ اجرا می شود.
Syntax
if (condition) {
  // block of code to be executed if the
condition is true

}

توجه داشته باشید که if با حروف کوچک است. حروف بزرگ (If یا IF) یک خطا ایجاد می کنند.در مثال زیر، دو مقدار را آزمایش می‌کنیم تا بفهمیم 20 بزرگ‌تر است یا خیر
18. اگر شرط درست است، متنی را چاپ کنید:مثالif (20 > 18) {
  cout << "20 is greater than 18";
}
ما همچنین می توانیم متغیرها را آزمایش کنیم:مثالint x = 20;
int y = 18;
if (x > y) {
  cout << "x is greater than
y";
}مثال توضیح داده شد


در مثال بالا از دو متغیر x و y استفاده می‌کنیم،
برای آزمایش اینکه آیا x بزرگتر از y است یا خیر
(با استفاده از عملگر >). از آنجایی که x 20 و y 18 است و می دانیم که 20 بزرگتر از 18 است، روی صفحه چاپ می کنیم که "x بزرگتر از y است".