بیانیه دیگر(The else Statement)

از عبارت else استفاده کنید تا اگر شرط نادرست.
Syntax
if (condition) {
  // block of code to be executed if the
condition is true

} else {
  // block of code to be executed
if the condition is false

}


مثالint time = 20;
if (time < 18) {
  cout << "Good
day.";
} else {
  cout << "Good
evening.";
}
// Outputs "Good evening."مثال توضیح داده شد


در مثال بالا، زمان (20) بزرگتر از 18 است، بنابراین شرط نادرست است.
به همین دلیل، به شرط else می رویم و روی صفحه نمایش "خوب" چاپ می کنیم.
شب". اگر ساعت کمتر از 18 بود، برنامه "روز بخیر" را چاپ می کرد.