بیانیه if other(The else if Statement)

از عبارت else if برای تعیین یک شرط جدید استفاده کنید اگر شرط اول باشد نادرست.
Syntax
if (condition1) {
  // block of code to be executed if
condition1 is true

} else if (condition2) {
  // block of
code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true


} else {
  // block of code to be executed if the condition1 is false
and condition2 is false

}

مثالint time = 22;
if (time < 10) {
  cout << "Good
mo
ing.";
} else if (time < 20) {
  cout << "Good
day.";
} else {
  cout << "Good evening.";
}

// Outputs "Good evening."مثال توضیح داده شد


در مثال بالا، زمان (22) بزرگتر از 10 است، بنابراین شرط اول نادرست است. شرط بعدی، در
عبارت else if نیز نادرست است، بنابراین به دیگر
شرط از آنجایی که condition1 و condition2 هر دو نادرست هستند - و روی صفحه چاپ "خوب"
عصر".


اما، اگر ساعت 14 بود، برنامه ما "روز بخیر" را چاپ می کرد.