دست کوتاه If...Else (اپراتور سه تایی)(Short Hand If...Else (Ternary Operator))

یک علامت کوتاه if else نیز وجود دارد که به عنوان عملگر سه تایی شناخته می‌شود.
زیرا از سه عملوند تشکیل شده است. می توان از آن برای جایگزینی چندین خط استفاده کرد
کد با یک خط اغلب برای جایگزینی ساده در غیر این صورت استفاده می شود
اظهارات:
Syntax
variable = (condition) ? expressionTrue :
expressionFalse
;
به جای نوشتن:مثالint time = 20;
if (time < 18) {
  cout << "Good
day.";
} else {
  cout << "Good
evening.";
}شما می توانید به سادگی بنویسید:مثالint time = 20;
string result = (time < 18) ? "Good day." : "Good evening.";

cout << result;تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


اگر x بیشتر از y است،

Hello World را چاپ کنید.
int x = 50;
int y = 10;
(x y) {
cout << "سلام دنیا"؛
}

شروع تمرین