بیانیه های سوئیچ C++(C++ Switch Statements)از دستور switch برای انتخاب یکی از بسیاری از بلوک‌های کد برای اجرا استفاده کنید.
Syntax
switch(expression) {
  case x:
    // code
block

    break;
  case y:
   
// code block
    break;
  default:
   
// code block

}این روش کار می کند:  • عبارت سوئیچ یک بار ارزیابی می شود

  • مقدار عبارت با مقادیر هر مورد
  • مقایسه می‌شود.
  • اگر مطابقت وجود داشته باشد، بلوک کد مرتبط اجرا می شود

  • کلمات کلیدی شکست و پیش‌فرض اختیاری هستند و بعداً در این فصل توضیح داده خواهند شد


مثال زیر از شماره روز هفته برای محاسبه نام روز هفته استفاده می کند:مثالint day = 4;
switch (day) {
  case 1:
   
cout << "Monday";
    break;
  case 2:

    cout << "Tuesday";
    break;
  case 3:

    cout << "Wednesday";
    break;
  case
4:
    cout << "Thursday";
   
break;
  case 5:
    cout << "Friday";
   
break;
  case 6:
    cout << "Saturday";
   
break;
  case 7:
    cout << "Sunday";
   
break;

}
// Outputs "Thursday" (day 4)