کلید واژه شکست(The break Keyword)

وقتی C++ به شکست رسید
کلمه کلیدی، از بلوک سوئیچ خارج می شود.


این کار اجرای کدهای بیشتر و تست های موردی را در داخل متوقف می کند
بلوک.


وقتی یک مسابقه پیدا شد و کار تمام شد، وقت استراحت است. نیازی به آزمایش بیشتر نیست.
یک استراحت می‌تواند زمان زیادی را در زمان اجرا صرفه‌جویی کند زیرا اجرا را "نادیده می‌گیرد".
از بقیه کدهای موجود در بلوک سوئیچ.