کلمه کلیدی پیش فرض(The default Keyword)

کلید کلیدی پیش‌فرض کدی را مشخص می‌کند که در صورت عدم وجود کد اجرا شود.
مطابقت مورد:مثالint day = 4;
switch (day) {
  case 6:
    cout << "Today
is Saturday";
   
break;
  case 7:
    cout << "Today
is Sunday";
   
break;
  default:
    cout << "Looking
forward to the Weekend";

}
// Outputs "Looking forward to the Weekend"
توجه: کلمه کلیدی پیش فرض باید به عنوان آخرین عبارت استفاده شود
در سوئیچ، و نیازی به استراحت ندارد.تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


قطعات گم شده را وارد کنید تا عبارت سوئیچ زیر را تکمیل کنید.
int day = 2;
سوئیچ () {
1:
cout << "شنبه"؛
زنگ تفريح؛
2:
cout << "یکشنبه"؛
;
}

شروع تمرین