حلقه های C++(C++ Loops)


حلقه‌ها می‌توانند یک بلوک کد را تا زمانی که به یک شرط مشخص رسیده است اجرا کنند.


حلقه ها مفید هستند زیرا در زمان صرفه جویی می کنند، خطاها را کاهش می دهند و کد را خواناتر می کنند.