C++ while Loop(C++ While Loop)

حلقه در حالی که در یک بلوک کد حلقه می‌زند تا زمانی که یک شرط مشخص شده true:
Syntaxwhile (condition) {

  // code block to be executed

}
در مثال زیر، کد موجود در حلقه، بارها و بارها تا زمانی که اجرا می‌شود
یک متغیر (i) کمتر از 5 است:
مثالint i = 0;
while (i < 5) {

  cout << i << "n";

  i++;
}


توجه: فراموش نکنید که متغیر مورد استفاده در شرط را افزایش دهید، در غیر این صورت
حلقه هرگز تمام نمی شود!