C++ For Loop(C++ For Loop)زمانی که دقیقاً می دانید چند بار می خواهید از طریق یک بلوک حلقه بزنید
کد، از حلقه for به جای حلقه در حالی که استفاده کنید:
Syntax
for (statement 1; statement 2; statement 3) {

  // code block to be executed

}
بیانات 1 قبل از اجرای بلوک کد (یک بار) اجرا می‌شود.


شرط 2 شرایط اجرای بلوک کد را تعریف می‌کند.


وضعیت 3 (هر بار) پس از اجرای بلوک کد اجرا می‌شود.مثال زیر اعداد 0 تا 4 را چاپ می کند:مثالfor (int i = 0; i < 5; i++) {
  cout << i << "n";
}

مثال توضیح داده شد


گزاره 1 یک متغیر را قبل از شروع حلقه تنظیم می کند (int i = 0).


بیانیه 2 شرط اجرای حلقه را تعریف می کند (i باید کمتر از
5). اگر شرط درست باشد، حلقه دوباره شروع می شود، اگر نادرست باشد،
حلقه به پایان می رسد.


بیانیه 3 هر بار که بلوک کد در حلقه دارای یک مقدار (i++) است
اجرا شد.