مثالی دیگر(Another Example)

این مثال فقط مقادیر زوج بین 0 و 10 را چاپ می کند:مثالfor (int i = 0; i <= 10; i = i + 2) {

  cout << i << "n";

}

تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


از حلقه for برای چاپ "بله" 5 بار استفاده کنید:
(int i = 0; i < 5; ) {
cout << << "n"؛
}

شروع تمرین