شکستن و ادامه در حلقه حلقه(Break and Continue in While Loop)

همچنین می‌توانید از break و ادامه در حالت حلقه استفاده کنید:
Break مثالint i = 0;
while (i < 10) {
  cout << i << "n";
  i++;

  if (i == 4) {
    break;
 
}
}


Continue مثالint i = 0;
while (i < 10) {
  if (i == 4) {
    i++;
    continue;

  }
  cout << i << "n";
  i++;
}
تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


اگر i 5 است، حلقه را متوقف کنید:
برای (int i = 0; i < 10; i++) {
اگر (i == 5) {
;
}
cout << من << "n"؛
}

شروع تمرین