آرایه های C++(C++ Arrays)


آرایه‌ها برای ذخیره چندین مقدار در یک متغیر استفاده می‌شوند، به‌جای اینکه برای هر متغیر متغیرهای جداگانه را اعلام کنند.
مقدار.


برای اعلام یک آرایه، نوع متغیر را تعریف کنید، نام آن را مشخص کنید
آرایه به دنبال پرانتز مربع
و تعداد عناصری را که باید ذخیره کند را مشخص کنید:

string cars[4];اکنون متغیری را اعلام کرده ایم که آرایه ای از چهار رشته را در خود جای داده است. برای وارد کردن
مقادیر آن، می‌توانیم از یک آرایه به معنای واقعی کلمه استفاده کنیم - مقادیر را در a قرار دهیم
لیست جدا شده با کاما، داخل پرانتزهای فرفری:
string cars[4] = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
برای ایجاد یک آرایه از سه عدد صحیح، می توانید بنویسید:
int myNum[3] = {10, 20, 30};