دسترسی به عناصر یک آرایه(Access the Elements of an Array)

شما با مراجعه به شماره فهرست به یک عنصر آرایه دسترسی دارید.


این عبارت به مقدار اولین عنصر در دسترسی دارد
ماشین:
مثالstring cars[4] = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};

cout << cars[0];
// Outputs Volvo


توجه: شاخص‌های آرایه با 0 شروع می‌شوند: [0] اولین عنصر است. [1] دوم است
عنصر، و غیره.

<اسکریپت>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1493883843099-0'); });