یک عنصر آرایه را تغییر دهید(Change an Array Element)

برای تغییر مقدار یک عنصر خاص، به شماره فهرست مراجعه کنید:
مثالcars[0] = "Opel";
مثالstring cars[4] = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
cars[0] = "Opel";

cout << cars[0];

// Now outputs Opel instead of Volvo