حلقه از طریق یک آرایه(Loop Through an Array)

می توانید با برای عناصر آرایه را حلقه بزنید
حلقه.


مثال زیر همه عناصر موجود در خودروها را خروجی می‌دهد
آرایه:
مثالstring cars[4] = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for(int i = 0; i < 4;
i++) {
  cout << cars[i] << "n";
}