اندازه آرایه را حذف کنید(Omit Array Size)

لازم نیست اندازه آرایه را مشخص کنید. اما اگر این کار را نکنید
فقط به اندازه
عناصری که در آن درج می شوند:

string cars[] = {"Volvo", "BMW", "Ford"}; //
size of array is always 3این کاملاً خوب است. با این حال، اگر فضای اضافی می خواهید، مشکل ایجاد می شود
برای عناصر آینده
سپس باید مقادیر موجود را بازنویسی کنید:
string cars[] = {"Volvo", "BMW", "Ford"};
string cars[] = {"Volvo", "BMW", "Ford",
"Mazda", "Tesla"};
اگر اندازه را مشخص کنید، آرایه فضای اضافی را رزرو می کند:
string cars[5] = {"Volvo", "BMW", "Ford"}; //
size of array is 5, even though it's only three elements inside itاکنون می‌توانید عنصر چهارم و پنجم را بدون بازنویسی عناصر دیگر اضافه کنید:
string cars[3] = {"Mazda"};
string cars[4] = {"Tesla"};