حذف عناصر در اعلامیه(Omit Elements on Declaration)

همچنین می توان یک آرایه را بدون تعیین عناصر در اعلان اعلام کرد و بعداً آنها را اضافه کرد:
string cars[5];
cars[0] = {"Volvo"};
cars[1] = {"BMW"};

...
تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


یک آرایه از نوع رشته به نام ماشین ایجاد کنید.
[4] = {"Volvo" "BMW"، "Ford"، "Mazda"};

شروع تمرین