آدرس و ارزش حافظه را دریافت کنید(Get Memory Address and Value)

در مثال بالا، از متغیر اشاره گر برای بدست آوردن آدرس حافظه یک متغیر استفاده کردیم.
(همراه با عملگر & مرجع استفاده می شود). با این حال، شما همچنین می توانید
با استفاده از عملگر * از نشانگر برای بدست آوردن مقدار متغیر استفاده کنید.
(عملگر مرجع):مثالstring food = "Pizza";  // Variable declaration
string* ptr =
&food;
    // Pointer declaration

//
Reference: Output the memory address of food with the pointer (0x6dfed4)
cout <<
ptr << "n";

//
Dereference: Output the value of food with the pointer (Pizza)
cout <<
*ptr << "n";


توجه داشته باشید که علامت * ممکن است در اینجا گیج کننده باشد، زیرا دو کار متفاوت انجام می دهد.
در کد ما:  • وقتی در اعلان (string*ptr) استفاده می شود، یک متغیر اشاره گر ایجاد می کند.

  • زمانی که در اعلان استفاده نمی شود، به عنوان یک عملگر عدم ارجاع عمل می کند.