یک تابع ایجاد کنید(Create a Function)


C++ مقداری از پیش تعریف شده را ارائه می دهد
توابعی مانند main() که برای
کد را اجرا کنید اما شما همچنین می توانید
توابع خود را برای انجام اقدامات خاص ایجاد کنید.


برای ایجاد (اغلب به عنوان اعلان نامیده می شود) یک تابع، نام تابع و به دنبال آن پرانتز () را مشخص کنید:Syntaxvoid myFunction() {
 
// code to be executed
}مثال توضیح داده شد  • myFunction() نام تابع است

  • void به این معنی است که تابع یک
    ارزش بازگشتی بعداً در فصل بعدی
  • درباره مقادیر بازگشتی بیشتر خواهید آموخت
  • در داخل تابع (بدنه)، کدی را اضافه کنید که مشخص می کند عملکرد باید چه کاری انجام دهد