یک تابع را فراخوانی کنید(Call a Function)

توابع اعلام شده بلافاصله اجرا نمی شوند. آنها "برای بعد ذخیره می شوند
use"، و بعداً، زمانی که آنها فراخوانی شوند، اجرا خواهند شد.


برای فراخوانی یک تابع، نام تابع را به همراه دو پرانتز بنویسید ()
و نقطه ویرگول ؛


در مثال زیر، myFunction() برای چاپ یک متن (عملی) استفاده می شود، زمانی که آن را فراخوانی می شود:
مثال


Inside main,
call
myFunction()
:// Create a function
void myFunction() {
 
cout << "I just got executed!";
}

int main() {
 
myFunction(); // call the function
  return 0;
}

// Outputs
"I just got executed!"

یک تابع را می توان چندین بار فراخوانی کرد:
مثالvoid myFunction() {
 
cout << "I just got executed!n";
}

int main() {
 
myFunction();
  myFunction();
 
myFunction();
  return 0;
}

//
I just got executed!
// I just got executed!
// I just got executed!