پارامترها و آرگومان ها(Parameters and Arguments)


اطلاعات را می توان به عنوان پارامتر به توابع ارسال کرد. پارامترها به عنوان عمل می کنند
متغیرهای داخل تابع.


پارامترها بعد از نام تابع در داخل پرانتز مشخص می شوند.
می توانید هر تعداد پارامتر را که می خواهید اضافه کنید، فقط آنها را با کاما جدا کنید:Syntaxvoid functionName(parameter1, parameter2, parameter3) {
 
// code to be executed
}

مثال زیر دارای الف است
تابعی که یک رشته به نام fname را به عنوان پارامتر می گیرد.
هنگامی که تابع فراخوانی می شود، یک نام کوچک ارسال می کنیم،
که در داخل تابع برای چاپ نام کامل استفاده می شود:
مثالvoid myFunction(string fname) {
  cout << fname << " Refsnesn";
}


int main() {
  myFunction("Liam");
  myFunction("Jenny");
 
myFunction("Anja");
  return 0;
}

// Liam Refsnes
// Jenny Refsnes
//
Anja Refsnes


وقتی یک پارامتر به تابع ارسال می‌شود، آگومان نامیده می‌شود. بنابراین، از مثال بالا:
fname یک پارامتر است، در حالی که لیام، جنی و آنجا استدلال‌ها هستند.