مقدار پارامتر پیش فرض(Default Parameter Value)

همچنین می‌توانید با استفاده از علامت تساوی (=) از مقدار پارامتر پیش‌فرض استفاده کنید.
اگر تابع را بدون آرگومان فراخوانی کنیم، از مقدار پیش فرض ("Norway"):

استفاده می کند


مثالvoid myFunction(string country = "Norway") {
  cout
<< country << "n";
}


int main() {
  myFunction("Sweden");
 
myFunction("India");
  myFunction();
 
myFunction("USA");
  return 0;
}

// Sweden
//
India
// Norway
// USA

یک پارامتر با مقدار پیش‌فرض، اغلب به عنوان "پارامتر اختیاری" شناخته می‌شود. از مثال بالا،
country یک پارامتر اختیاری است و "Norway" مقدار پیش‌فرض است.