پارامترهای چندگانه(Multiple Parameters)

شما می توانید هر تعداد پارامتر که می خواهید اضافه کنید:
مثالvoid myFunction(string fname, int age) {
  cout << fname << " Refsnes.
" << age << " years old. n";
}

int main() {
  myFunction("Liam", 3);
 
myFunction("Jenny", 14);
  myFunction("Anja", 30);
  return 0;

}

// Liam Refsnes. 3 years old.
// Jenny Refsnes. 14 years old.

// Anja Refsnes. 30 years old.

توجه داشته باشید که وقتی با چندین پارامتر کار می کنید، فراخوانی تابع باید انجام شود
دارای همان تعداد آرگومان با پارامترهای موجود است و آرگومان ها باید به همان ترتیب ارسال شوند.