یک شی بسازید(Create an Object)

در C++، یک شی از یک کلاس ایجاد می شود. ما قبلاً کلاسی با نام MyClass ایجاد کرده‌ایم،
بنابراین اکنون می توانیم از این برای ایجاد اشیاء استفاده کنیم.


برای ایجاد یک شی از MyClass،
نام کلاس و به دنبال آن نام شیء.


برای دسترسی به ویژگی‌های کلاس (myNum و myString)، از نحو نقطه‌ای استفاده کنید (.)
روی شی:مثال


Create an object called "myObj" and access
the attributes:class MyClass {       // The class
  public:            
// Access specifier
    int myNum;        //
Attribute (int variable)
    string myString;  //
Attribute (string variable)
};

int main() {
  MyClass myObj
// Create an object of MyClass

  // Access attributes and set values
  myObj.myNum
= 15; 
 
myObj.myString
= "Some text";

  // Print attribute values
 
cout << myObj.myNum << "n";
  cout << myObj.myString;
  return 0;
}