چند اشیاء(Multiple Objects)

شما می توانید چندین شی از یک کلاس ایجاد کنید:مثال// Create a Car class with some attributes
class Car {
  public:
    string brand;   
    string model;
    int
year;
};

int main() {
  // Create an object of Car
  Car carObj1;
  carObj1.brand = "BMW";
 
carObj1.model = "X5";
  carObj1.year = 1999;

 
// Create another object of Car
  Car
carObj2;
  carObj2.brand = "Ford";
  carObj2.model =
"Mustang";
  carObj2.year = 1969;

  // Print
attribute values
  cout << carObj1.brand
<< " " << carObj1.model << " " << carObj1.year << "n";
  cout <<
carObj2.brand << " " << carObj2.model << " " << carObj2.year << "n";
  return 0;
}
تمرینات C++خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


یک شی از MyClass به نام myObj ایجاد کنید.
;

شروع تمرین