سازندگان(Constructors)


یک سازنده در C++ یک روش خاص است که می باشد
هنگامی که یک شی از یک کلاس ایجاد می شود، به طور خودکار فراخوانی می شود.


برای ایجاد یک سازنده، از همان نام کلاس و به دنبال آن استفاده کنید
پرانتز ():
مثالclass MyClass {     // The class
 
public:          
// Access specifier
    MyClass() {    
// Constructor
      cout << "Hello World!";
   
}
};

int main() {
  MyClass myObj;    // Create an object of MyClass (this will call
the constructor)
  return 0;
}

توجه: سازنده همان نام کلاس است، همیشه public است و هیچ مقدار بازگشتی ندارد.