کپسوله سازی(Encapsulation)


معنای Encapsulation، اطمینان از آن است
داده های "حساس" از کاربران پنهان است. برای رسیدن به این هدف، باید متغیرها/ویژگی های کلاس را به عنوان خصوصی اعلام کنید (نمی توان
از خارج کلاس قابل دسترسی باشد). اگر می خواهید دیگران آن را بخوانند یا اصلاح کنند
ارزش یک عضو خصوصی، شما می توانید عمومی دریافت و
روش‌های تنظیم.