دسترسی به اعضای خصوصی(Access Private Members)

برای دسترسی به یک ویژگی خصوصی، از روش‌های عمومی "get" و "set" استفاده کنید:مثال#include <iostream>
using namespace std;

class Employee {
 
private:
    // Private attribute
    int salary;

  public:
   
// Setter
   
void setSalary(int s) {
      salary = s;
    }
   
// Getter
    int getSalary() {
     
return salary;
    }
};

int
main() {
  Employee myObj;
  myObj.setSalary(50000);
 
cout << myObj.getSalary();
  return 0;
}مثال توضیح داده شد


ویژگی حقوق خصوصی است،
که دسترسی محدودی دارند.


متد عمومی setSalary() یک پارامتر (s) می گیرد و آن را به
ویژگی دستمزد (salary = s).


روش عمومی getSalary() مقدار را برمی گرداند
ویژگی حقوق خصوصی.


در داخل main()، یک شی از کلاس کارمند ایجاد می کنیم. حالا می توانیم از
روش setSalary() برای تنظیم مقدار
خصوصیت خصوصی به 50000. سپس ما به
روش getSalary() روی شی برای برگرداندن مقدار.