چرا کپسولاسیون؟(Why Encapsulation?)


  • اعلان خصوصیات کلاس خود به عنوان خصوصی (مانند
    اغلب تا جایی که می توانید). کپسوله سازی کنترل بهتر داده های شما را تضمین می کند،
    زیرا شما (یا دیگران) می توانید یک قسمت از کد را بدون تأثیرگذاری بر قسمت های دیگر تغییر دهید

  • افزایش امنیت داده ها