وراثت چند سطحی(Multilevel Inheritance)

یک کلاس همچنین می تواند از یک کلاس مشتق شود که قبلاً از
کلاس دیگر.


در مثال زیر، MyGrandChild از کلاس MyChild مشتق شده است (که مشتق شده است
از MyClass).
مثال// Base class (parent)
class MyClass {
  public:
    void
myFunction() {
     
cout << "Some content in parent class." ;
    }
};

//
Derived
class (child)
class MyChild: public MyClass {
};

// Derived class
(grandchild)
class MyGrandChild: public MyChild {
};

int main() {
 
MyGrandChild myObj;
 
myObj.myFunction();
 
return 0;
}